„Z rynku do rynku”. Katowice-Kraków 2016
02 czerwca 2016

Zapisy od 1 czerwca, AWF Katowice ul. Mikołowska 72A, Budynek B, pokój 209:
- 1 czewca (środa) – 18.00-19.00
- 2 czerwca (czwartek) – 16.00-18.00
- 3 czewrca (piątek) – 15.30-19.30

13343138_966287160154118_4746433781014803286_n

Plac Kwiatowy – Rynek, Katowice:
- 4 czewrca (sobota) – 7.00-8.30

By przyspieszyć zapisy możecie wydrukować zgłoszenie (dwustronnie):
https://drive.google.com/file/d/0B-7z30eSmxbgNzZsN3lEbHAtams/view?pref=2&pli=1

Dane prosze wypełnic drukowanym, czytelnym pismem, natomiast podpisy złozycie juz u nas. Prosze zabrać ze sobą dokument tożsamości.

Składajac zgłoszenie otrzymacie numerek uczestnika: „Z RYNKU DO RYNKU” do zamontowania na kierownicę swojego roweru. Uczestnikami imprezy będą tylko i wyłacznie osoby zapisane i zweryfikowane. 
Zapraszamy! 

„Z RYNKU DO RYNKU”
rekreacyjny przejazd rowerowy na trasie Katowice – Kraków
4 czerwca 2016r. (sobota)

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy pierwszą czerwcową sobotę planują spędzić na rowerze i podziwiać uroki Jury Krakowsko-Częstochowskiej do wyjazdu „Z Rynku do Rynku”.
Przewidziana trasa około 100 kilometrów z rynku w Katowicach w okolice rynku w Krakowie.
Czas przejazdu około 5,5-6,5 godzin.
Trasa w 90% szosa, miejscami drogi szutrowe.

Z kolarskim pozdrowieniem
Grzegorz Mikrut
AZS AWF Katowice 
Kolarstwo

Regulamin Imprezy
„Z RYNKU DO RYNKU” 2016 – to rekreacyjny, organizowany już po raz szósty, przejazd rowerowy na trasie Katowice – Kraków, adresowany do wszystkich entuzjastów rekreacji rowerowej przejazd drogami publicznymi z wyłączeniem dróg ekspresowych i autostrad. Trasa o długości 105 kilometrów, mająca swój początek na Placu Kwiatowym katowickiego Rynku, prócz kolejnych miast aglomeracji śląskiej wiedzie malowniczymi ścieżkami Jury Krakowsko-Częstochowskiej, by ostatecznie znaleźć swe zwieńczenie na Placu Szczepańskim (przy Rynku Głównym) w Krakowie.
I. Organizator imprezy: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
II. Cele imprezy: aktywna promocja kultury fizycznej oraz współpracy między regionami Śląska i Małopolski.
III. Ramowy program imprezy:
9.00 – Plac Kwiatowy – Rynek Katowice – przywitanie uczestników, przedstawienie celu i charakteru imprezy oraz obowiązujących zasad przejazdu
9.30 – wspólny wyjazd na trasę przejazdu (miejscowości na trasie: Katowice, Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno, Bukowno, Olkusz, Sieniczno, Sułoszowa, Pieskowa Skała, Ojców, Zielonki, Kraków)
14.30-17.30 – planowany przyjazd do Krakowa (orientacyjny czas przejazdu: 5-7 godzin) – podsumowanie i zamknięcie imprezy na Placu Szczepańskim (przy Rynku Głównym) w Krakowie. 
*organizator nie zapewnia ani nie organizuje przejazdu powrotnego!
IV. Obowiązki uczestnika – wyłączenie osoba pełnoletnia. Uczestnik ma obowiązek:
1. Zgłoszenia się do służb organizatora w dniu imprezy na Placu Kwiatowym, Rynek, Katowice najpóźniej o godzinie 8.30.
2. Wypełnienia pisemnego zgłoszenia oraz złożenie oświadczenia o stanie zdrowia, oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem, zobowiązanie do jego przestrzegania, wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych oraz odbioru numeru uczestnika.
3. Być osobą pełnoletnią cechującą się dobrym stanem zdrowia co poświadcza przedkładając zaświadczenia lekarskie lub własne oświadczenia o braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych i medycznych do uczestnictwa w imprezie. Udział uczestnika w imprezie traktowany jest jako podtrzymanie oświadczenia o braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych i medycznych do uczestnictwa w imprezie. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych uczestnik ma obowiązek poinformowania o tym fakcie służby organizatora oraz zabezpieczenia medycznego imprezy.
4. Jazdy na sprawnym rowerze, wyposażonym zgodnie z przepisami ruchu drogowego, jak również ze względu na bezpieczeństwo własne oraz odpowiedzialność względem innych obowiązkowy jest kask na głowie każdego rowerzysty. Uczestnik imprezy korzysta z własnego sprzętu rowerowego oraz bierze odpowiedzialność za jego stan techniczny.
5. Posiadać własne napoje oraz wyżywienie w ilościach niezbędnych do udziału w kilkugodzinnej imprezie rowerowej, na trasie ponad 100 km. Organizator nie zapewnia napoi i posiłków. 
6. W przypadku rezygnacji z udziału w trakcie imprezy, uczestnik bezzwłocznie zobowiązany jest poinformować o swojej decyzji służy organizatora oraz złożyć w tym zakresie pisemne oświadczenie. 
7. Przestrzegać zasad dobrego wychowania podczas trwania całej imprezy, nie utrudniać innym uczestnikom udziału w imprezie oraz nie utrudniać realizacji zadań przez służby organizatora oraz służby zabezpieczające imprezę w szczególności w trakcie jazdy na rowerze.
8. Szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie może zanieczyszczać miejsca realizacji imprezy w tym trasy przejazdu. 
9. Przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności prawa o ruchu drogowym oraz przestrzegania regulaminów terenów i obiektów, na terenie których odbywa się impreza. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania wszystkich zapisów niniejszego regulaminu, jak również mają obowiązek wykonania wszystkich poleceń funkcjonariuszy Policji oraz służb porządkowych organizatora pod rygorem wykluczenia udziału w imprezie.
V. Zakazy. Uczestnik ma zakaz:
1. W trakcie imprezy uczestnikowi zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających, jak również znajdowania się pod ich wypływem, pod rygorem wykluczenia uczestnika z udziału w imprezie.
VI. Organizator. Organizator, w tym jego służby:
1. realizuje cele imprezy poprzez organizację przejazdu rowerowego uwzględniającą elementy promocji kultury fizycznej oraz prezentację walorów turystycznych na trasie przejazdu oraz katowickiego i krakowskiego centrum, 
2. dba o dostosowanie charakteru szyku oraz tempa jazdy, w tym postojów do możliwości i umiejętności jazdy na rowerze uczestników imprezy,
3. zapewnia miłą atmosferę oraz ducha dbałości o zdrowie w myśl zasad kultury fizycznej. 
VII. Odpowiedzialność
1. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność i ryzyko oraz ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe wyrządzone przez siebie.
2. Organizator imprezy, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i realizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane niefrasobliwością lub innym zachowaniem osób postronnych oraz zachowaniem domowych lub dzikich zwierząt.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione lub zniszczone w trakcie trwania imprezy.
5. Organizator nie ponosi kosztów powrotu uczestników do miejsca zamieszkania oraz transportu ich sprzętu, kosztów udziału oraz rezygnacji z udziału w imprezie. Organizator nie ponosi kosztów zużycia oraz ewentualnej naprawy sprzętu w tym jego części zamiennych. Powyższe koszty, podobnie jak koszty sprzętu, stroju oraz pozostałego wyposażenia uczestnik ponosi we własnym zakresie.
VIII. Przepisy końcowe:
1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości obowiązki wynikające z zapisów niniejszego regulaminu równocześnie zobowiązując się do ich przestrzegania. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego, odszkodowawczego lub zwrotnego od organizatora lub jego służb w razie wypadku lub szkody związanej z uczestnictwem w imprezie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w każdym momencie bez podania przyczyny swojej decyzji.

13260076_1122814871092894_8305829801944807861_n

Mistrzostwa Świata SuperEnduro – Kraków 2016

14915690_1232873103441052_3676542791662302124_n (1)

Mistrzostwa Świata FIM Super-Enduro

13439241_1062065793873536_1848739097525401632_n (1)

Final Six Ligi Światowej Faza Grupowa